Friend of TCI-USA ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအတၢ်ဆၢဂ့ၤ
ပသးခုသးမုာ်ဒိၣ်မးလၢပဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်သုလၢ ပတၢ်ကရၢအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤ.ပစံးဘျုးဘၣ်ပခိၣ်ပနၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်ကျဲးစၢးဒုအိၣ်ထီၣ်ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒ်သိးပှၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကမၤလိဘၣ်တၢ်အဂီၢလီၤ. မ့ၢ်တၢ်လိၣ်နီၢ်နီၢ် လၢစိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ လၢပပှၤကလုာ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ သးစၢ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတဖၣ် ကဟဲမၤလိတၢ်လၢဒဲကဝီၤအပူၤမ့ၤဂ့ၤ ယိၤကီၢ်ကၠိဒိၣ်ကၠိထီတဖျၢၣ်ဖျၢၣ်မ့ၤဂ့ၤတညီဝဲဒၣ်ဘၣ်.TCI အံၤလဲၤတရံးအသးခီဖျိ ပပှၤတဝၢ အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဖီခိၣ်ဒီး ကၠိတဖျၢၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဖးဒိၣ်စ့ၢ်ကိးန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ TCI အိၣ်ထီၣ်လံၤလံၤန့ၣ် ပှၤတဝၢလၢကီၢ် America ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ကၠိအံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒ်တၢ်ကရၢကရိတဖုအသိး လၢနီၢ်သးတကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ နီၢ်ခိတကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်ဘၣ်.ပသးခုသးမုာ်ဒိၣ်မးလၢပဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်သုလၢပတၢ်ကရၢအဂ့ၢ်ဖုၣအကိာ်န့ၣ်လီၤ.ပစံးဘျူးဘၣ်ပခိၣ်ပနၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်ကျဲးစၢဒုအိၣ်ထီၣ်ကၠိတဖျၢၣ်အံၤလၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒ်သိးပှၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကမၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကမၤလိဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လိၣ်နီၢ်နီၢ်လၢစိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤလၢပပှၤကလုာ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အဂီၢ်

TCI အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအတၢ်ဆၢဂ့ၤTCI ကၠိခိၣ်အတၢ်ဆၢဂ့ၤ

TCI ကၠိကဲထီၣ်အဂ့ၢ်

The Birth of Dr. T. Thanbyah Christian Institute


In the era of knowledge and information technology, a nation’s literacy rate often determines its level of development. A high literacy rate means a high potential for development. A low literacy rate means a lesser potential for development. In order to develop our nation, what we need most is education. On May 23, 2014, with the guidance of KNLA’s Vice Chief of Staff, who is also a member of KNU Central Executive Committee, a group of Karen education enthusiasts met in Maesariang, Thailand, where they discussed and analyzed our people’s current situation. In response to the need of Karen people, the decision to establish Dr. T Thanbyah Christian Institute was unanimously reached.


About the Name


Dr. T Thanbyah is a Karen leader and also known as one of the foremost Karen educators. He studied and earned his Doctor of Divinity degree in the United States. Our name is in honor of his academic achievement as a foremost Karen educator and his exemplary zeal for the all-round development of his people.


A Christian Institute


The foundation of TCI is based on Christian faith and values. However, TCI will accept and work with Karens from all walks of life and backgrounds, regardless of their creed – Buddhist, Muslim, Animist, etc. – and ethnic affiliation – Pwo, Sqaw, etc. As a Christian institute, we believe in the following:

The existence of TCI is rooted in and made possible by the strength of our living Lord, His strength and His blessing.

We can do all things because Jesus Christ strengthens us.

The historical existence of Karen people is made possible by the greatness of our Lord.

It is important that we pass along our testimonies, ministry and preaching to our new generation.

It is our duty to fulfill the calls of Karen golden chronicle.Credit; https://tci-institute.org/about

ကၠိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်

Academic Programs

TCI plans to offer three distinct academic programs:

1) English

2) Information Technology; and,

3) Business Administration.

The duration of the program is approximately three years – six academic semesters. Students who successfully complete the program at TCI will be awarded Associate Degree in Arts or Science.


Campus Facilities

 • A chapel

 • Building one – administration offices and library

 • Building two – classrooms for English Department

 • Building three – classrooms for Information Technology Department

 • Building four – classrooms for Business Administration Department

 • Building five – dormitory for male students

 • Building six – dormitory for female students


Our Plan


Majors – English, Information Technology and Business Administration

 • Professor Naw Lu May, M.A. in English, Rangoon University

Head of English Department, TCI

 • Saw Nixon Eway, M.Sc. in Information Management, Asian Institute of Technology

Head of Information Technology Department, TCI

 • Naw Day Moo Paw, MBA,

 • Business Administration, Payap University

Head of Business Administration Department, TCI

ကၠိအတၢ်ထံၣ်စိဒီးတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်

Aim & Objective


The main objective of TCI is to provide high quality educational and training opportunities that are compatible to changing circumstances and needs of the country. Through its academic programs, TCI will prepare its students for the challenges of the 21st century and empowers them to meet the demand of a rapidly changing world.

The TCI is dedicated to providing faculty, staff, and students with the environment and infrastructure that help them develop potential for scholarship, creative work, professional realization, and service to the society at large.

Towards achieving the goals, the TCI will cultivate in its students:

 • A strong foundation of knowledge, skills and Christian values,

 • The ability to think critically and tolerate differences of opinion,

 • An understanding and respect for ethnic and cultural diversity,

 • A sense of being responsible citizens of the society,

 • The values of hard work and dedication.

Section 1

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3


To make your site easier to navigate and save space, make this section collapsible. Learn how to add collapsible text.

Section 2

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Section 3

Write out a description to describe the problem. Consider breaking out the solution into small steps to make it easy for someone to solve themselves.


 1. What should users do first?

 2. Next step for solving the problem

 3. Next step for solving the problem

Section 4

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Section 5

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Schedule an in-person visit at our help center
Learn more