Bylaws

တၢ်သိၣ်တၢ်သိၣ်တဖၣ်


Friend of TCI-USA

Bylaws

ဒီးကထၢၣ်သံၣ်အိဒိၣ်သၣ်ပၠၣ်ခရံာ်ဖိဖၠၣ်စိမိၤဂိၤမီၣ် - ကီၢ်အမဲရကၤ

အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်


၁. တၢ်ကရၢကရိအမံၤ

တၢ်ကရၢကရိအမံၤန့ၣ်ကမ့ၢ်ဝဲ ဒီးကထၢၣ်သံၣ်အိဒိၣ်ပၠၣ်ခရံာ်ဖိဖၠၣ်စိမိၤဂိၤမီၣ် - ကီၢ်အမဲရကၤ (Friend of TCI-USA) န့ၣ်လီၤ.

၂. တၢ်ကရၢကရိအလီၢ်အကျဲ

ကရၢန့ၣ်အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ USA န့ၣ်လီၤ.

၃. တၢ်ထံၣ်စိ

Build Kaw Thoo Lei with education. သူၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤခီဖျိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့.

၄. တၢ်ပညိၣ်

၄.၁ ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ TCI လၢကျိၣ်စ့.

၄.၂ ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ TCI လၢကျဲၤအဂၤ. (အဒိ- တၢ်သိၣ်လိအပိးအလီတဖၣ်, Scholarships)

၄.၃ ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ TCI လၢတၢ်ရ့လိာ်မုၣ်လိာ်

၅. ကရၢခိၣ်

၅-၁ ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါ ဒီး ကဘၣ်ပၢဆှၢတီခိၣ်ရိၢ်မဲ လၢကရၢဒီတဖုၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. (Accountability)

၅.၂ ကဘၣ်ပၢဆှၢကရၢအသနူ (Bylaws) ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၅.၃ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်ကဘၣ်မ့ၢ် ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤန့ၣ်လီၤ.

၅.၄ ကဘၣ်ဆိကမိၣ် ဒီးရဲၣ်ကျဲၤလၢကရၢအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ.

၅.၅ ဖဲတၢ်လိၢ်ဘၣ်အဖီခိၣ်ကီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ဝဲ န့ၣ်လီၤ.

၅.၆ ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်သိး ကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါဒီးကရၢအသနူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (Monitoring)

၅.၇ ကရၢခိၣ် တဂၤမၤဝဲသ့ အအါကတၢၢ် အကတီၢ် (Term) ၂နံၣ် ၂ဘျီ ခဲလၢာ် ၄ နံၣ် န့ၣ်လီၢ်.


၅.၈ ကရၢခိၣ် မ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ်ပှၤပၢၤစ့ကဘၣ်မၤပှဲၤအလီၢ်တစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၆. နဲၣ်ရွဲၣ်

၆.၁ ကဘၣ်ဟံးဃၣ်ပၢၤဃၣ်ကရၢ အစရီပတီၢ် ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၆.၂ ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် မၤဝဲ ကရၢသနူတဖၣ်, ဒီးကဘၣ်မၤထွဲကရၢခိၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၆.၃ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်ကဘၣ်မ့ၢ် ပှၤကွဲးနီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

၆.၄ ကဘၣ်သုးကျဲၤ ဒီး ကီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၆.၅ ကဘၣ်ကတဲၣ်ကတီၤဒီးပာ်ဖျါထီၣ်တနံၣ်တဘျီအတၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ်လီၤ. (Annual report)

၆.၆ နဲၣ်ရွဲၣ် တဂၤမၤဝဲသ့အအါကတၢၢ် အကတီၢ် (Term) ၂နံၣ် ၂ဘျီ ခဲလၢာ် ၄ နံၣ် န့ၣ်လီၢ်.

၆.၇ နဲၣ်ရွဲၣ် မ့ၢ်တအိၣ်န့ၢ် ပှၤစဲးစ့ကဘၣ်မၤပှဲၤအလီၢ်တစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၇. ပှၤပၢၤစ့

၇.၁ ကဘၣ်ပၢၤဃၣ်ကရၢအစ့ ဒ်ကရၢအသနူအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

၇.၂ ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် ကျိၣ်စ့အတၢ်ပာ်ဖျါ ဖဲကရၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

၈. ကျိၣ်စ့အသနူ

၈.၁ ကျိၣ်စ့အတၢ်ဘၣ်ထွဲခဲလၢာ်ပှၤပၢၤစ့ ကဘၣ်သ့ၣ်ညါထွဲ ဒီးမၤစရီပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၈'.၂ တၢ်ထုးထီၣ်စ့ ၂၀၀.၀၀ အဖီလာ်န့ၣ် ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီး နဲၣ်ရွဲၣ်ကဘၣ်သ့ၣ်ညါထွဲန့ၣ်လီၤ.

၈.၃ တၢ်ထုးထီၣ်စ့ ၂၀၀.၀၀ အဖီ ခိၣ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ်ကဘၣ်အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၈.၄ တၢ်ဆှၢစ့ တဘျီလၢ်လၢ် ကဘၣ်လူၤ ပိာ်ထွဲၣ် USA ထံကီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ န့ၣ်လီၤ.

၉. ပှၤစဲးစ့

၉.၁ ကဘၣ်စဲးကရၢအစ့တနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

၉.၂ တနံၣ်တဘျီၣ်စ့အတၢ်ပာ်ဖျါ ကဘၣ်အိၣ်ဝဲ ပှၤပၢၤစ့ဒီးပှၤစဲးစ့ အတၢ်ဆဲးလီၤဆုမုၢ်ကျၢၢ် ဒ်သိးတၢ်မၤလီၤတံၢ် တၢ်စဲးစ့ ဝံၤ ဒီး စ့စရီဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၉.၃ ပှၤစဲးစ့ တဂၤမၤဝဲသ့ အအါကတၢၢ် အကတီၢ် (Term) ၂နံၣ် ၂ဘျီ ခဲလၢာ် ၄ နံၣ် န့ၣ်လီၢ်.

.၁၀. ကရၢဖိ

၁၀.၁ ကရၢဖိမူဒါ

၁၀.၁.၁ ကဘၣ်ပတံထီၣ်ဒ်သိးကကဲထီၣ်ကရၢဖိန့ၣ်လီၤ

၁၀.၁.၂ ကဘၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ.

၁၀.၁.၃ ကဘၣ်ဟ့ၣ် ခိထၣ် (Member Fee) ဒ်ကရၢအတၢ်ဆၢတဲၣ်အိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၀.၂ ကရၢဖိခွဲးယာ်

၁၀.၂.၁ ခွဲးယာ်အိၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖး နီၢ်တဂၤတၢ်ဖးတခါန့ၣ်လီၤ.

၁၀.၂.၂ ခွဲးယာ်အိၣ်လၢကကဲထီၣ်ခၢၣ်စး ဒ် Friend of TCI (USA) တဂၤန့ၣ်လီၤ.

၁၀.၂.၃ ခွဲးယာ်အိၣ်လၢ ကဒိးဃုထၢအသး ဒ်ကရၢခိၣ်နၢ် တဂၤအသိးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၁၀.၃ တၢ်ပတုာ်ကရၢဖိ

၁၀.၃.၁ တၢ်ဃ့ဟးထီၣ်သ့ ခီဖျိလံာ်ဃ့ပတုာ်သး သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၁၀.၃.၂ တၢ်ပတုာ်ကရၢဖိသ့၀ဲလၢ အတဘျးစဲဒီးကရၢ ၃ နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၀.၃.၃ တၢ်ပတုာ်ကရၢဖိသ့ဝဲ ခီဖျိတၢ်သံန့ၣ်လီၤ.

၁၁. နံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

၁၁.၁ နံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤတနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

၁၁.၂ ကရၢဖိခဲလၢာ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အသးဖဲနံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် န့ၣ်လီၤ.

၁၁.၃ နံၣ်ကတၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကရၢအပူၤ အစိကမီၤ အဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

၁၁.၄ နံၣ်ကတၢၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ဆၢတဲာ်, အတၢ်ပာ်ဖျါ ဒီး အတၢ်ကွဲးနီၣ် ခဲလၢာ် ပဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤအီၤဆူ ကရၢဖိခဲလၢာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၂. တၢ်ဃုထၢခိၣ်နၢ်

၁၂.၁ တၢ်ဃုထၢခိၣ်နၢ်ကဘၣ်မၤဝဲ ၂ နံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ..

၁၃. တၢ်ကရၢ ကရိအတၢ်ဘျၢ

၁၃.၁ တၢ်ကရၢကရိအဝဲအံၤ လ့ၤတက့ၤ တဘၣ်မၤဘၣ်ဃးအသးဒီး ပှၤမၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး(Terrorist) အကရၢတဖၣ်ဘၣ်.

၁၄. တၢ်ဘှီက့ၤ တၢ်ဘျၢ ဒိးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ

၁၄.၁ တၢ်ဘျၢဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဘှီက့ၤအီၤသ့ဖဲ နံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၄. တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ

တၢ်ဘျၢအဝဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤဖဲ ၀၂/၂၆/၂၀၂၂ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဆၢတဲာ် နီၣ်ဂံၤ ၂၂.၂.၃ န့ၣ်လီၤ..