ပဂ့ၢ်ပကျိၤ

တၢ်ကရၢကရိအဝဲအံၤမ့ၢ်ဝဲကရၢတဖုလၢအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ဒီကထၢၢ်ထံၣ်သၣ်ဖၠၣ်ကၠိ ဒ်ဂိၤမီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

Name of document

Name of document

Name of document

Name of document

Still need help?

If your visitors still have questions, provide contact information or another resource for more help.